Workshopthema’s – English below

Wens je een Yoga workshop met Alberto te organiseren?  Hieronder vind je mogelijke thema.
Elke workshop duurt minimum 3 uur, of één dag, of één weekend of één hele week. 

Do you wish to organise a Yoga workshop with Alberto? Scroll under for possible titles.
Each workshop longs from 3 hours, to one day, weekend of week. 

Open je hart: de helende kracht van Hart Yoga
Yoga voor, met en vanuit het hart. Kom in contact met de kracht, de zachtheid, de liefde en het helend potentieel aanwezig in je hart. Activeer je hartcentrum met hart openende intenties, asana’s, flows, pulsaties, opwarming, pranayama’s, mudra’s, hartmeditaties, en diepe ontspanningen met klankschalen, gongs en windharpje. Een verbluffende test ‘meet’ de kracht van je open hart, we zingen mantra’s en lachen. We beoefenen Hart Yoga Flows met dankbaarheid, levensvreugde en respect voor de eigen grenzen.

Helen met Yoga
Na een opwarming vertel ik over mijn recente confrontatie/uitdaging op gezondheidsvlak en over hoe de yogafilosofie en -beoefening mij daarbij succesvol geholpen hebben en nog steeds helpen. We hebben dan een meditatief moment waarin iedereen contact maakt met zijn huidige confrontatie/uitdaging op fysiek, energetisch, emotioneel, mentaal en/of spiritueel vlak. Vervolgens duiken we dieper in de neutrale observatie en waarneming van deze uitdagingen en sporen we gedachten, gevoelens en technieken op die een helend proces in gang kunnen zetten. Iedereen creëert op basis van wat hierbij tevoorschijn komt een persoonlijke Sankalpa (helende intentie, affirmatie) die dan gebruikt wordt tijdens een helende Yoga Flow, Pranayama en Meditatie. We eindigen met een zalige ontspanning met klankschalen, gongs en windharpjes.

Soepel en sterk in onderrug, heupen en schouders.
Helend Yoga Flow. Nieuwe wegen om de latente levensenergie achter spanningen en blokkades te bevrijden. Oefeningen voor een soepele, sterke wervelkolom, voor het bevrijden van gewrichten, het ontlasten van onderrug en nek en het activeren van schouderbladen. Goed o.a. als heling en/of preventie van knieën-, heupen-,schouders-, ellebogen- en polsproblemen.

Activeer je levenskracht
Zonnegroeten Flow’s, basis alignement en oefeningen om de Prana stroom in je energielichaam te beleven.

De smaak van Soma – Soma Rasa Vinyasa
Verlangzaam in een opbouwende, regenererende, diep ontspannende, verjongende en bevrijdende flow. Ont-dek het deel van jezelf verborgen achter je ‘druk zijn’. Contacteer de helende kracht van traag, bewust en organisch bewegen. Proef de nectar van Soma, de ‘onsterfelijkheid – Amrita‘ en de maankracht die je op een diep niveau vernieuwt.

Prana Yoga Flow 1, de volledige flow
creatief met zonnegroeten, 32 asana’s met creatieve vinyasa’s, pranayama, meditatie en ontspanning.

Prana Yoga Flow 3 of 4, de volledige flow
Deze zijn uitdagende varianten van PYF 1, voor gevorderde yogaleerlingen. Ze kunnen ook samen in dezelfde workshop met PYF1 gegeven worden, als opties, indien in de groep beoefenaars van verschillende niveaus aanwezig zijn.

Yin yoga, pranayama en meditatie
Zachte levensstroom, innerlijke rust, harmonie, vrede en stilte.

Een reis door de chakra’s
Prana Yoga Flow’s voor elk chakra. We activeren en versterken de lichaamsdelen, de energiestroom en de positieve eigenschappen van elk chakra. We brengen het hele systeem in evenwicht en beleven vreugde in ons-Zelf.

Innerlijk op reis met de elementen: aarde, water, vuur, lucht en ether.
Theorie en Prana Yoga Flow beoefening voor elk element. We activeren en harmoniseren de energie van elk element in lichaam en geest. We werken dan aan de stroming en evenwicht tussen de vijf elementen om ons te helen en in contact met de stilte diep binnenin ons-Zelf te komen.

Prana Yoga Flow voor je constitutie: Vata, Pitta en Kapha harmoniseren
Breng jezelf in harmonie. Basiskennis van de ayurvedische constituties en Prana Yoga Flow’s om de energiestroom van elk type te balanceren. Vind je eigen helende manier om te oefenen.

Prana Yoga Flow en de energiestroom: marmapunten, nadi’s en meridianen
We exploreren de stroming van de levenskracht in de belangrijkste kanalen en punten van het subtiele lichaam. Yogatechnieken om de helende flow te versterken en te harmoniseren brengen ons dieper in contact met ons innerlijke Zelf.

Harmonie in de vijf lagen van de mens: fysiek, energetisch, emotioneel, mentaal en spiritueel
Prana Yoga Flow’s met het accent telkens op elk van de vijf niveaus. We beoefenen verschillende yogatechnieken en exploreren hun werking en harmoniserende uitwerking op de verschillende lagen van de mens, zodat we in contact met onze innerlijke Zelf kunnen komen.

The pulse of life
‘Mijn hart pulseert met liefde, zoals de golven op de oceaan.
Waar ik ook ben, ben Ik thuis.’ (Rumi) In deze workshop bewegen we vanuit een innerlijke pulsatie en volgens het ritme van de adem en het hart. De bewegingen zijn organisch, golvend, pulserend, bevrijdend en leuk.

Kracht in je core, vrijheid in je hart, helderheid in je hoofd
Prana en Hart Yoga Flow’s voor:
– kracht en stabiliteit in het onderste gedeelte van ons lichaam, core (kern) en ledematen
– opening, vrede en vrijheid in het midden van ons lichaam, hart, longen en borstkas
– helderheid, bewustzijn en rust in ons hoofd en onze geest
Zo kunnen we in contact met onze ware Zelf komen.

Emotioneel evenwicht: transformatie van emoties en angsten overwinnen
In de Flows leren we onze emoties te observeren. We nemen de reacties waar in ons lichaam, adem en geest waar. We gaan storende emoties in evenwicht, kracht en vitaliteit transformeren.

Yoga met bomen en de natuurelementen in de vrije natuur
Tijdens deze workshops werken we in de vrije natuur met bewegingen, oefeningen en meditaties om een levend contact met de natuurelementen te scheppen. We verbinden ons met aarde, water, vuur, lucht, ether, zon, maan, sterren…..

Yoga met bomen
Tijdens deze sessies oefenen we de ‘groet aan de boom’ (gelijkaardig aan de zonnegroet), asana’s, pranayama en meditatietechnieken bij en met bomen. Bomen zijn levende wezens, die diep verbonden met de aarde zijn en van nature uit naar het licht groeien. Levenssappen stromen daarin, gelijkaardig met de prana stromingen in ons systeem. Oefenen met bomen helpt ons onder andere om te aarden, verlengen, dieper ademen, groeien en ons te verbinden.
Klik hier voor foto’s van yoga oefeningen met bomen met Alberto

Puja: een inspirerend yoga ritueel
We zitten in een cirkel met in het centrum een mandala als symbool voor ons innerlijk Licht en de kracht van ons Hart. Door Mantra’s, Mudra’s (handgebaren), Nyasa (contact met energiecentra in ons lichaam), Pranayama’s, meditatie en bewegingen (o.a. Surya Namaskars mat Mantra’s) openen we onszelf voor ons Zelf. We offeren, laten los wat ons belemmert, worden stil en staan open voor de ‘wonderen’ van het leven, nieuwe inspiratie en inzichten.

Chanting: Mantra’s zingen
We zingen oude Indische traditionele Mantra’s in vrijheid, vreugde en met een open hart. We spelen harmonium, dholak, viool , fluit en verschillende kleine percussie instrumenten. We verbinden ons met verschillende energieën om vrede, kracht, hartelijkheid, vastberadenheid, licht, gezondheid enz. in onszelf, in ons leven en in onze omgeving op te roepen en te versterken.

Helend contact: leren anderen helpen en verbeteren in asana’s.
Inzicht in de alignement van yogahoudingen en in het cultiveren van een aangename en effectieve manier om anderen te helpen. Oefenen met lichamelijke contact, samen ademen, voeling, richting en duidelijkheid.

Yoga Flow met Abhyanga: ayurvedische zelfmassage met olie
We beoefenen yogahoudingen in flow terwijl we onszelf met olie langs energiebanen en centra  masseren. We masseren, kalmeren, vitaliseren en harmoniseren nadi’s, marmapunten en chakra’s. Dit heeft een uiterst positieve harmoniserende invloed op ons lichaam, emoties en gedachten. Het is een uitstekend techniek voor helende en verwarmende self practice die een goed, aangenaam en blij gevoel schept.
Mee te brengen: een grote handdoek, massageolie (Weleda, Ayurvedische of een goede natuurlijk bio-olie) en een zwembroek of bikini (niet je allerbeste stuk maar iets wat met olie eventueel vet mag worden).

Prana Yoga Flow. Activeer je levenskracht, open je hart en leef vrij
Een yogastijl die je springlevend maakt, je hart opent en je geest tot rust brengt.
Kunnen we nog innerlijke rust, vitaliteit, geluk en stralende gezondheid beleven, te midden van onze hectische samenleving?
Alberto Paganini ontwikkelde voor de westerse mens ‘Prana Yoga Flow’: een creatieve, dynamische en ontspannende yogastijl die je springlevend maakt, je hart opent en je geest tot rust brengt.
Tijdens deze workshop beoefenen en combineren we op een originele manier waardevolle yogatechnieken zoals bandha’s, ujjayi-ademhaling, alignement, vinyasa’s, zonnegroeten, asana’s, pranayama, drishti’s, mudra’s, meditaties en ontspanningsoefeningen. In deze innovatieve workshop wordt yoga, één van de oudste systemen voor zelfontwikkeling, sprankelend actueel.

English – English – English – English – English – English

Possible workshops with Alberto Paganini. All workshops can last (minimum) for 3 hours, or one day, or one weekend, or one whole week.

Open your heart.
Heart Yoga Flows for, with and from the heart. Heart Yoga in gratitude. Get in touch with the strength, softness and love hidden in the middle of your heart and in the depths of your inner Soul. Activate your heart centrum trough an inspiring way to connect heart openers, warming ups, asana’s, pranayama’s, mudra’s, meditations and profound relaxation with Tibetan bowls and gongs. Activate your vital energy. Sun salutations flows, basic alignment and exercises to experience the flow of vitality and strenght in your energy body.  Free your body and mind and radiate joy and intensity. Inspiring ’test’, to check the strength of your open heart.

Healing with Yoga
First I tell about my recent health confrontation/challenge and how the yoga philosophy and practice helped me successfully and still help me. We then have a meditative moment in which everyone connects with their current confrontation/challenge on a physical, energetic, emotional, mental and spiritual level. We then dive deeper into the neutral observation and perception of these challenges and identify thoughts, feelings and techniques that can initiate a healing process. Everyone creates a personal Sankalpa (healing intention, affirmation) based on what emerges, which is then used during a healing Yoga Flow, Pranayama and Meditation. We end with a blissful relaxation with singing bowls, gongs and wind chimes.

Prana Yoga Flow 1 (3 or 4), the complete flow
Creative sun salutations, 32 asanas with creative vinyasas, pranayama, meditation and relaxation. 3 and 4 are more challenging variations of PYF1, for advanced yoga practitioners. They can be given in the same workshop along with PYF1, as options, when there are different levels of yoga practitioners in the same group.

Prana Yoga Flow for hips, back and shoulders
Flexibility and strength in the lower back, hips and shoulders. Discover the latent energy of life behind tensions and blockages. Exercises for a flexible and strong spine, for freeing joints, relieving lower back and neck. Activation of shoulder blades.

A journey through the chakra’s
A Prana Yoga Flow for each chakra. We work to activate and strengthen the body parts, energy flow and qualities of each chakra. We bring then the whole system in balance and enjoy our-Self.

Inner journey with the elements: earth, water, fire, air and ether
A Prana Yoga Flow for each element. We activate the energy of each of the five elements in body, mind and spirit. We work then on the balance and flow between the different elements and contact finally the stillness inside of us.

Prana Yoga Flow for your type: balancing Vata, Pitta and Kapha
Bring yourself in harmony. Basic knowledge of the ayurvedic constitution types and Prana Yoga Flow’s to balance the energy flow of each type. Find your own healing way of practice.

Prana Yoga Flow and the  energy flow: marma points, nadi’s and meridians
We explore the flow of the vital force through the main energy channels and points of the subtle body. Yoga practices to increase and balance the healing flow bring us deeper in touch with our inner Self.

Harmony in de five levels of man: physical, energetic, emotional, mental and spiritual
Prana Yoga Flow’s with focus on each of the five different levels. Yoga practice  to explore the working and balancing effects on the different levels of human experience, so that we can contact our inner peaceful Self.

Strength in your core, freedom in your hart, clarity in your head: come in touch with your Self.    Prana Yoga Flow’s to create:
– strength, firmness and stability in our core, legs, arms and the lower part of the body
– opening, peace and freedom in our hart, longs, chest and the middle part of your body
– clarity, awareness and calmness in our head and mind.
This allows us to come in touch with our true inner Self.

The taste of Soma – Soma Rasa Vinyasa
Slow down in a rebuilding, regenerating, deep relaxing, rejuvenating, steady  and freeing flow. Allow yourself to discover the part of you which is hidden behind your ‘busy self’. The healing power of slow, conscious and organic movement. Taste the nectar of Soma: the lunar ‘Amrita of immortality’ which renews yourself on a deep level.

Yin Yoga, Pranayama and meditation
Soft flow of life, inner rest, harmony, peace and quietness.

Yoga with the elements in free nature
During this workshop, we practice in free nature with movements, exercises and meditations to create a vivid connection with the natural elements. We connect with the earth, water, air, ether, sun, trees, moon, stars, ….

Yoga with trees 

During this session, we practice the “tree salutation” (similar to the sun salutation), asanas, pranayama and meditation techniques close to and with trees. Trees are living beings, closely related to the earth and naturally growing towards the light. Life juices flow through them, just like prana flows through our bodies. Exercising with trees helps us, among others, to ground, to lengthen, to breathe more deeply, to grow and to connect. Click here for pictures of yoga exercises with trees with Alberto

The pulse of life
‘My heart pulsates with love, like the waves of the ocean.
Wherever I am, I am home.’ (Rumi)
We play in yoga flows with pulsations vinyasa’s, waves and creatieve movements to contact and feel the motion of the life force in body and mind.

Healing contact: how to help others in asana’s with your hands.
Alignment insights in yogapostures and cultivating a pleasant and effective way to help others through your hands. Practice with contact, breathing together, directions of energy and clarity.

Yoga Flow with Abhyanga: ayurvedic self massage with oil.
We practice yogaposturen in flow while we massage our self with oil trough energy lines and centers. We massage, vitalise and harmonise nadi’s, mama points and chakra’s. This has a positive harmonising effect on our body, emotions and thoughts. It is a wonderful tool for healing and warming self practice.

Alberto Paganini (I-1957), philosopher and inspiring yoga teacher sins 1989. In his youth he already chose the way of yoga as a path of life.
While searching for a yoga experience tailored to today’s society, he developed a unique yoga and teaching style, based on his own experiences, interactions with his students and the visions of his many teachers.
He studied different yoga styles (Krishamacharia, Sivananda, Ashtanga, Vinyasa, Iyengar, Dru, Pralaya, Yin Yoga…), offers classes, workshops and teacher trainings in Bruges (BE) and abroad. He writes articles in yoga magazines and is the inspiring founder of Yoga Soma and the four year Soma formation for yoga teachers.
He is the author of “Prana Yoga Flow”, 2010, Ankh-Hermes and works now internationally with Heart Yoga projects.